فعال سازی گارانتی

نام و نام خانوادگی :

شماره موبایل :

کد ملی :

شماره سریال دستگاه :

مدل دستگاه :

نام شخص یا شرکت فروشنده :

تاریخ خرید :

ایمیل :

آدرس کامل محل نصب :